81 කොලබට ඇවිල්ල පාන් කෑලි ඇහින්දා

304 views

0   0

So ithin..
Suddenly met amazing man to us. so he is very funny man, but his life story is very chard and very sadness. but he has lot of talents. so he can imitate many poplar charactors in sri lanka.
LIKE | COMMENT | SHARE

ලංකාවෙ ඉන්න අමුතුම චරිතයක් අහම්බෙන් හම්බුනා. කිසිඅම් පුද්ග්ලයෙක්ට හානියක් නොකර.. කාටවත් ත නොපා තමන්ගෙ උත්සහයයි හැකියාවයි පාවිච්චි කරල සල්ලි හම්බ කරන චරිතයක්..
මේ පුද්ගලයට බස් රූට් 3685ක් කියන්න පුලුවන් .. ඒ තරම් රට වටේ ඇවිදලා. අපි වීඩියෝ එක බලන්න
කමෙන්ට් කරන්න අනිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න..

Like us on facebook.com : www.facebook.com/shashicinema
Follow On Instagram : www.instagram.com/shashicinema

Video Assist : Chamila N Dissanayake
[https://www.facebook.com/chamila.niranjan]

View More
This site provides you with all of the songs that are sing by all Sri Lankan singers in Sri Lanka and all the gossip videos, horror videos, tech videos, accidents, funny, life educational, sinhala rap, movies, computer hardware and software corses, web site builder courses, graphic designing tutorials and photoshop tutorial, downloadsAnd more on this site
Comments