පොලිසිය ඇල්ලූ දුර්ලභ වාලම්පුරියේ විස්මිත බලය මෙන්න - Sea Insurance Featured

101 views

0   0

වාලම්පුරි සැලකෙන්නේ වාසනාව කැන්දන වස්තුවක් ලෙසයි. දුර්ලභ වාලම්පුරි ගුප්ත ශක්තියකින්ද යුක්ත වන අතර ඇතැම් අවස්ථාවලදී එය වඩාත් පැහැදිලිව දැකගත හැකියි. පොල් ගෙඩියක් තමන් වෙත ආකර්ෂණය කරගත හැකි වාලම්පුරියකට නොපිපුණු මල් පිපීමට සැලැස්වීමේ හැකියාවක්ද පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම විස්මයයි.


Marine insurance covers the loss or damage of ships, cargo, terminals, and any transport or cargo by which the property is transferred, acquired, or held between the points of origin and the final destination. Cargo insurance is the sub-branch of marine insurance, though Marine insurance also includes Onshore
Serving all of your insurance needs - protecting you, your family, and your business. Sea Insurance Agency provides superior customer service and represents the top local and national insurance carriers. We have an experienced team that can analyze your insurance needs and suggest the best options. Site Map. Carriers

Keywords:
Sea Insurance
Marine Insurance
Ships
Cargo Insurance
Onshore

Published 2 months ago

Category Gossip Videos  /  Local Gossip Videos

Tagslankaanews

View More
Comments

0 Comments