( දෛයිවයයි මේ )Daiwayai Me Yasiru Nuwandika Derana eTunes

102 views

0   0

දෛයිවයයි මේ අප මුණ හැස්සුවේ
කවදාවත් හිම් නොවන ඔයා
ලැබ්මද මේ නොලැබ්ම ඔබේ
අහම්බේන් ලන් උනේ
හිම් වේන්නෙ නැ කවදාවත්
දුක විතරයි උරැමේ
දුරස් වේන්න බැ මට තාමත්
මන් විතරද පෙම් කලේ

Published 8 months ago

Category  /  Tech

View More
Comments

0 Comments