554 සල්ලි වලට ඇඟ විකුණන 3rd ක්ලාස් ගෑනු 554 චන්දිමාල්ගේ සාදයේ ඇදුම් නිසා දෙරණ නිවේදක විශ්ව,පියුමි හා ගැටෙයි

319 views

0   0

For Copyrights matter , please contact us: dsrasaduna@gmail.com පහත LINK එකෙන් අපගේ FaceBook පිටුවට පිවිස අපව LIKE කිරීමට අමතක කරන්න එපා https://www.facebook.com/officialrasaduna/ Photo credit to: Danushka Senadeera photography 0775 0000 97 Anurudhdha Tharanga Photography 077 8822258 Kaveeth Milinda photography Thushara sanjeewa photography නැරබුවාට ස්තුතියි ..කරුණාකර SUBSCRIBE බටනය Click කර සහ Comment / Like කර අපේ චැනලයට සහයෝගය දක්වන්න.


View More
Comments